our treatments

Goedebuur zorgt dat je wordt behandeld door een professioneel en deskundig team

Nauwgezette Behandeling

Goedebuur biedt een Maatwerk Therapie voor Jouw Welzijn

Goedebuur zorgt dat je wordt behandeld door een professioneel en deskundig team. In de behandeling wordt er gekozen voor de therapieen die het beste aansluiten op jouw klachten en het behalen van jouw behandeldoelen. De basis van de behandeling is vaak een evidencebased gedragstherapie.

Dit kan Cognitieve Gedragstherapie(CGT), Acceptance en Commitment Therapie (ACT), Schematherapie, Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) of Running Therapy zijn. Indien gewenst behandelen we ook met EMDR. Aanvullend aan een psychologische behandeling kan diëtetiek, farmacotherapie of vak therapie worden ingezet. Onder vaktherapie wordt psychomotorische therapie (PMT) of beelden therapie verstaan.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT), een bewezen effectieve vorm van psychotherapie, helpt u om anders te kijken naar problemen en deze op een andere manier aan te pakken. De therapie bestaat uit twee delen: cognitieve therapie en gedragstherapie. Bij cognitieve therapie onderzoekt u samen met uw behandelaar of uw manier van denken juist is en hoe u deze gedachten kunt doorbreken. Gedragstherapie richt zich op het doorbreken van vermijding van bepaalde situaties, met als doel om op een andere manier om te gaan met angst of somberheid.

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) richt zich op het vergroten van de capaciteit om tegenslagen te accepteren. Volgens deze behandeling verminderen dagelijkse klachten wanneer mensen hun lijden leren accepteren in plaats van ertegen te strijden. Dit biedt meer ruimte om te werken naar wat belangrijk is in het leven en bevordert een gevoel van voldoening. ACT omvat het oefenen van zes vaardigheden: acceptatie (acceptatie van datgene wat u niet kunt veranderen), defusie (loslaten van gedachten), uzelf als context (flexibel omgaan met uw zelfbeeld), hier en nu (mindfulness), waarden (datgene wat het belangrijkste is) en toegewijde actie (investeren in uw waarden). Deze vaardigheden dragen bij aan psychologische weerbaarheid en kunnen toegepast worden bij diverse klachten. Bij Goedebuur zijn bijna alle behandelaren geschoold in ACT. Dit betekent dat in
verschillende disciplines onderdelen van ACT naar voren komt.

Farmacotherapie

Naast of in plaats een psychologische behandeling kan er gekozen worden voor een medicamenteuze behandeling. Bijvoorbeeld met antidepressiva. Gebruik van medicatie kan net zo effectief zijn als een psychologische behandeling, maar heeft andere voor- en nadelen. Samen met uw behandelaar neemt u de beslissing om te starten met medicatie. Tijdens de behandeling zullen methoden worden ingezet om uw stemmings- of angstklachten bij te houden en de bijwerkingen goed te volgen.

Runningtherapie

Bij Running Therapie wordt hardlopen therapeutisch ingezet als aanvullende behandelvorm bij psychische klachten. De therapie wordt meestal in groepsvorm aangeboden. Er wordt toegewerkt naar het zelfstandig kunnen doen van een rustige duurloop. In groepsvorm bestaat de therapie uit acht sessies van ongeveer 90 minuten, waarbij er verschillende thema’s worden aangeboden. Voorbeelden zijn: doseren, mindful running en looptechniek. Groepen bestaan over het algemeen uit drie tot zes deelnemers.

Doelen kunnen bij Running Therapie zowel fysiek als mentaal zijn. Een doel kan zijn het vergroten van het uithoudingsvermogen, maar minstens zo belangrijk zijn thema’s als: het aanvoelen en beantwoorden van lichaamssignalen, opmerken van (strenge) gedachten, leren doseren en het ervaren van plezier bij bewegen. Bewegen is van wezenlijk belang in het menselijk bestaan en in het herstel van psychische klachten.

Er zijn veel verschillende manieren om te bewegen (zwemmen, yoga, wandelen, sportschool, etc.). De thema’s en principes van Running Therapie zijn toepasbaar op de meeste andere vormen van beweging. Een cliënt hoeft zich dus niet ten doel te stellen om vanaf nu ‘hardloper’ te worden. Echter is enige interesse in hardlopen wel noodzakelijk om deel te nemen aan de groep. Van groepsleden wordt verwacht dat ze aanwezig zijn bij de sessies en zich daarnaast ten doel stellen om nog minstens één keer per week zelfstandig te oefenen.

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen, waarbij gesprekken tussen u en uw behandelaar centraal staan. Het doel van psychotherapie is het verminderen of beter hanteren van psychische klachten. Uw inzet en de deskundigheid van de psychotherapeut zijn hierbij beide belangrijk. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Psychotherapie is hard werken en gaat vaak gepaard met ups en downs. Hoewel een geslaagde psychotherapie geen garantie geeft voor levenslang geluk of het veranderen van omstandigheden zoals een financiële problemen of werkloosheid, kan het wel helpen de problemen beter te leren hanteren. Psychotherapie kan gebruikt worden bij enkelvoudige en meervoudige, complexe psychische problematiek en vaak persoonlijkheidsproblematiek. Er is een grote verscheidenheid in behandelingssituaties, behandelintensiteit en methoden en technieken voor psychotherapie.

Systeemtherapie

Systeemtherapie, ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd, houdt in dat belangrijke naasten betrokken worden bij de therapie. De therapie richt zich voornamelijk op de interactiepatronen tussen de betrokkenen en het verbeteren hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met belangrijke afwezigen. Het uitgangspunt van systeemtherapie is dat problemen altijd beïnvloed worden door de sociale, relationele en culturele context. Omgevingsfactoren en de invloed hiervan op het probleem en de betrokkenen worden besproken. Tijdens de therapie krijgen alle betrokkenen inzicht in hun onderlinge reacties en invloed, om zo te werken naar een oplossing.

Imaginaire rescripting

Imaginaire rescripting (IMRS)  is een techniek waarbij er naar traumatische herinneringen uit de jeugd gekeken wordt en zo proberen de betekenis van die ervaring te veranderen. Dit gebeurd door de herinnering je in te beelden en vervolgens je inbeeldt hoe je zou willen dat de gebeurtenis afloopt en je verbeeldt je
ook dat je dit uitvoert. ImRs geeft je ook de mogelijkheid om de gevoelens, behoeftes en acties te uiten die je op dat moment moest onderdrukken. De therapeut begeleidt je bij het ontdekken van je behoeftes en acties. De therapeut kan ook een rol innemen in de imaginatie.

Diëtetiek

Dieetbehandeling kan als onderdeel van de behandeling worden ingezet bij Goedebuur. Mentale problemen en voedingsproblemen/eetproblemen kunnen aan elkaar gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld een verminderde eetlust bij depressie, eetbuien als coping mechanisme, vitaminetekorten als gevolg of mogelijke oorzaak van psychische problemen, of maag-darmklachten bij stress. De dieetbehandeling start altijd met een intakegesprek waar de huidige problemen rondom het voedingspatroon worden geïnventariseerd, waar cliënt en diëtist samen onderzoeken wat de hulpvraag is en samen bepalen hoe daaraan gewerkt zal worden. Er wordt vaak gewerkt met een eetdagboek, of een afgeleide hiervan. Soms wordt er gewerkt met exposure, dus het onder begeleiding oefenen met het eten van voedingsmiddelen waar angst voor bestaat. Het doel is om een zo gezond mogelijk voedingspatroon te bereiken binnen de kaders van wat haalbaar is voor de individuele cliënt, en hiermee een gezonde basis te leggen ter ondersteuning van de therapie.

Psychomotore therapie

Psychische klachten, zoals stress, somberheid, angst, onzekerheid en verwarring, kunnen zich ook fysiek manifesteren. Een psychomotorisch therapeut richt zich specifiek op de symptomen die het lichaam uitdraagt, zoals fysieke spanningen, lichaamstaal, houding, bewegingspatronen, ademhaling en lichaamsbeleving. Zij zullen helpen inzicht te krijgen in uw lichamelijke signalen door middel van lichaamsgerichte oefeningen.

Mindfulness Based Cognitive Therapy

Mindfulness is een waardevolle vaardigheid waarbij je je volledige aandacht richt op het huidige moment. Dit betekent dat je bewust aanwezig bent bij wat je doet, zonder afgeleid te zijn door gedachten over het verleden of de toekomst. Het wordt toegepast in allerlei aspecten van het leven en heeft bewezen effectief te zijn bij het verminderen van diverse uitdagingen, waaronder stress, angst, burn-out en spanningsklachten. Bovendien kan mindfulness de algehele levenskwaliteit verbeteren door het bevorderen van emotioneel welzijn en het versterken van veerkracht.

Schematherapie

Schematherapie kan worden ingezet bij langdurige klachten of persoonlijkheidsproblematiek. Iedereen heeft eigen overtuigingen over zichzelf, anderen en de wereld, die worden gevormd tijdens de vroege jeugd, door temperament, levenservaringen en interactie met belangrijke personen. Schematherapie helpt bij het begrijpen en veranderen van diepgewortelde patronen.

Met behulp van ingevulde vragenlijsten wordt onderzocht hoe ervaringen uit de jeugd invloed hebben op het denken en handelen. U leert uw patronen herkennen en verandert uw denkwijze. Hierdoor verwachten we uw welzijn te kunnen versterken. U leert ook om uw behoeften te herkennen en op een gezondere manier mee om te gaan. Dit zorgt ervoor dat u beter controle kunt nemen over uw leven en uw relaties met anderen kunt verbeteren.

EMDR

EMDR, wat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een vorm van behandeling voor traumatische gebeurtenissen. Dat kan bijvoorbeeld seksueel misbruik, geweld of een ongeval zijn. Als deze ervaringen dagelijks problemen veroorzaken, kan EMDR helpen. Tijdens de behandeling wordt u gevraagd terug te denken aan de traumatische gebeurtenis, terwijl de therapeut u afleidt. Dit gebeurt meestal door middel van oogbewegingen, maar kan ook via geluid, trilling of andere afleiding. EMDR heeft als voordeel dat het bewezen efficiënt is en dat er geen uitgebreide voorbereiding nodig is. Houdt er wel rekening mee dat een sessie op u door kan werken. U kan u tijdelijk meer instabiel voelen of hoofdpijn ervaren. Deze klachten gaan na verloop van tijd weer voorbij.

Beeldende therapie

In beeldende therapie wordt op een gestructureerde manier gebruik gemaakt van verschillende beeldende materialen, gereedschappen en technieken zoals schilderen, tekenen, textiel bewerken, metaal bewerken, steen bewerken, hout bewerken en digitale middelen.

Tijdens dit proces kan u fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op doen. Wat bijzonder is aan beeldende therapie, is dat het eindresultaat tastbaar is. U kan het kunstwerk loslaten, wegleggen, er naar terugkijken en op die manier ervaren hoe het is om iets op een andere manier te doen of ervaren. Beeldende therapie wordt vaak gezien als een directe weg naar diepere emotionele lagen. Het kan u confronteren met patronen in denken, voelen en handelen, in de veilige omgeving van Goedebuur.

Exposure

Exposure betekent blootstelling. Bij exposure wordt de cliënt gevraagd om stapsgewijs zichzelf bloot te stellen aan datgene waar zij het meest bang voor is. Het doel is dat de angst als gevolg van de exposure afneemt. Exposure (in vivo) is een effectieve interventie bij vele angststoornissen (paniekstoornis met agorafobie, specifieke fobieën, sociale fobie en in combinatie met responspreventie bij een obsessief compulsieve stoornis). Zeker daar waar vermijding een belangrijk element is in het ziektebeeld, bestaat geen reden om a priori een andere psychologische interventie toe te passen dan exposure. Bij Goedebuur wordt exposure op diverse manieren als interventie aangeboden, afhankelijk van de aard van de problematiek. De therapeut (psycholoog of vaktherapeut) is nauw betrokken bij het opstellen van het exposureprogramma van de cliënt en ziet erop toe dat de cliënt uiteindelijk alleen en zelfstandig de exposure (kan) uitvoeren. Tevens wordt er aandacht besteed aan het niet toegeven aan de drang tot vermijding van situaties (terugvalpreventie). De exposure kan binnen of buiten, imaginair of in vivo plaatsvinden. Daarnaast gaat er in de toekomst gebruik gemaakt worden
van VR brillen om de exposure die moeilijk na te bootsen is, via de VR bril te oefenen.

Affect fobie therapie

Affect fobie therapie (AFT) is een integratieve psychotherapie voor de behandeling van angst, depressie en ontwijkende persoonlijkheidsstoornissen (Cluster C in de DSM 5). McCullough, de grondlegger van AFT, gebruikte de gedragstherapeutische term ‘affectfobie’ om angst voor gevoel mee te typeren. De fobie is in dit geval dus geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes of spinnen, maar een (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens binnen de persoon: een interne fobie. De AFT-therapeut richt de therapie op zowel de innerlijke beleving (zoals een negatief zelfbeeld en gevoelens van verdriet, boosheid of plezier) als de interpersoonlijke elementen (zoals sociale vermijding). Zo kunnen de cliënten geholpen worden om zelfvertrouwen te ontwikkelen en meer in contact te komen met eigen gevoelens, om hen van daaruit aan te moedigen te experimenteren met nieuw gedrag.

Maatschappelijk werk

Afhankelijk van je hulpvraag, kan een maatschappelijk werker worden ingezet. De hulpvragen kunnen vragen zijn rondom financiële aanvragen of aanvragen voor begeleiding ondersteuning. Heb je een hulpvraag waar de maatschappelijk werker mogelijk bij kan ondersteunen wordt dit binnen het team overlegd, wanneer de maatschappelijk werker denkt te kunnen bijdragen wordt er een afspraak gepland. Mits je dit zelf wil.

Jobcoach

Werk en hervatten van werk is een belangrijke component van het welzijn. Voor diegene die een duidelijke hulpvraag heeft op dat gebied is er de mogelijkheid om kennis te maken met onze Jobcoach. De jobcoach zal in een paar gesprekken de inschatting maken of hij van betekenis kan zijn. Het is belangrijk te vermelden dat de jobcoach geen onderdeel uitmaakt van het team maar parallel werkt en zijn budget organiseert bij het UWV, de gemeente of je werkgever.

Meld je aan

Maak een afspraak op korte termijn.

Stuur jouw gegevens en je krijgt binnen 2 weken reactie

  Contact

  Tel: 06 – 342 742 57
  Mail: info@goedebuur.nl

  Word teruggebeld

  Locatie

  Cronenburg 150
  1081 GN te Amsterdam

  Routebeschrijving

  Openingstijden

  Ma – Vr: ( 9:00 – 17:00 )
  Za – Zo: ( GESLOTEN )

  Blijf gemotiveerd met onze informatieve berichten

  Schrijf je in – we sturen geen spam – uitschrijven kan altijd!